HASIL-HD | Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), ochrana pred požiarmi (OPP), ochrana životného prostredia (OŽP), pracovná zdravotná služba (PZS), odborné prehliadky a kontrola, hasiace prístroje a hydrantový materiál, stavebná činnosť