O nás

Spoločnosť HASIL–HD, s.r.o. patrí medzi popredných poskytovateľov služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Slovensku.

Počiatky vzniku siahajú do roku 1992. Činnosť bola spočiatku zameraná iba na predaj a servis hasiacich prístrojov a predaj komponentov hydrantov a servis požiarnych vodovodov. Sídlo spoločnosti bolo v priestoroch starého objektu, ktoré celkom nezodpovedali trendu a zameraní. S odstupom času sa spoločnosť začala presadzovať na trhu, vybudovala nové priestory, ktoré v súčasnosti zodpovedajú rastúcim nárokom poskytovania služieb zákazníkom. V súčasnosti spoločnosť HASIL-HD, s.r.o. zabezpečuje kompletné služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti zdravia pri práci. 

Poskytované služby sú zabezpečované odborníkmi s vysokou odbornou spôsobilosťou pre jednotlivé činnosti. HASIL - HD, s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 : 2008, systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001 : 2004, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001 : 2007.

Ďalšou aktivitou, ktorú spoločnosť HASIL-HD, s.r.o. ponúka je stavebná činnosť, ktorá zahŕňa služby v oblasti stavebníctva. Poskytuje všetky činnosti spojené s týmto odborom.

BOZP, PZS, OPP, služby v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti ochrany zdravia

V oblasti ochrany pred požiarmi ponúkame nasledovné
 činnosti v oblasti predaja:

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika
 • vykonávanie bezpečnostný audit
 • vykonávanie dohľadu nad BOZP zameraného na dodržiavanie zákonných ustanovení a ostatných pravidiel v oblasti BOZP
 • vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • hodnotenie rizík jednotlivých pracovísk v súlade so zákonnými ustanoveniami
 • vykonávanie pravidelných kontrol dodržiavania predpisov BOZP
 • vykonávanie školení BOZP
 • vyšetrovanie pracovných úrazov a zisťovanie príčin ich vzniku
 • poradenskú činnosť

Hasiace prístroje

 • predaj hasiacich prístrojov
 • servis hasiacich prístrojov
 • likvidáciu vyradených hasiacich prístrojov

Vzdelávanie

 • školenie
 • odbornú prípravu

Dokumentácia

 • vypracovanie analýzy
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi

V oblasti stavebnej činnosti

 • zemné a terénne úpravy
 • novostavby na kľúč
 • rekonštrukcie budov
 • murárske činnosti
 • tesárske činnosti
 • poradenstvo

Požiarne vodovody

 • hadice požiarnych hydrantov
 • prúdnice
 • skrinky požiarnych hydrantov
 • uzatváracie ventily
 • polospojky
 • redukcie
 • požiarne uzávery a klapky
 • iný materiál

Ostatné činnosti

 • vykonávanie činnosti požiarneho technika
 • vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany
 • poradenská činnosť
 • iné doplnkové činnosti

Pre zvýšenie kvality nami poskytovaných služieb sme zriadili vysunuté pracoviská v rámci celého Slovenska. 
Pre región východného Slovenska zabezpečuje služby vysunuté pracovisko v Levoči.

Výrobné priestory

Kancelárske priestory