Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) - Revízie

Ponúkané činnosti:

  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických (OPaOS VTZE),
  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových (OPaOS VTZT),
  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových (OPaOS VTZP),
  • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích (OPaOS VTZZ),

Iné činnosti:

  • testovanie,meranie a kontroly merania a vyhodnocovania hluku a vibrácií, chemických faktorov, 
    pevných aerosolov a osvetlenia v životnom a pracovnom prostredí, vypracovanie hlukových štúdií,
  • čistenie, kontrola, preskúšanie komínov.