Niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS)

HASIL-HD s. r. o., Hrušovany poskytuje pracovnú zdravotnú službu pre zamestnávateľov na území celého Slovenska, ktorej cieľom je skvalitňovanie pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnancov. Tieto opatrenia vedú v konečnom dôsledku k zvýšeniu pracovnej pohody a výkonnosti zamestnancov a k zníženiu nehodovosti pracovných úrazov a zníženiu nákladov pre zamestnávateľa.

HASIL-HD, s. r. o., Hrušovany je oprávnená na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby rozhodnutím č. OPPL/8202/27391/2015 zo dňa 20.10.2015, vydaným Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Pri plnení úloh niektorých činností pracovnej zdravotnej služby spolupracuje s organizačnými útvarmi zamestnávateľa a zabezpečuje plnenie základných povinností na ochranu zdravia zamestnávateľa, ktoré zamestnávateľovi ukladá zákon  NR SR č. 204/2014 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon NR SR č. 355/2007 Z.Z. o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pri svojej práci postupuje podľa nariadení vlády, vydaných v súvislosti s ochranou zdravia pri práci.

Legislatíva

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z.o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení.

Zákon NR SR č. 204/2014 Z. z., ktorý dopĺňa a mení zákon NR SR č. 355/2007 Z. Z. o ochrane,podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ponúkané služby

Pracovná zdravotná služba podľa uvedenej legislatívya podľa oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby pre pracoviská zaradené do 1. a 2. kategórie rizika zabezpečuje:

1. Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami so zameraním na:

a) zisťovanie nebezpečenstiev a hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,

b) sledovanie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia a na stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov,

c) identifikáciu nebezpečenstiev z chemických, fyzikálnych, biologických, psychologických a sociologických faktorov práce a pracovného prostredia,

d) sledovanie expozície jednotlivých zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia z hľadiska intenzity, dĺžky a frekvencie pôsobenia týchto faktorov na zamestnancov,

e) kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia.

2. Poskytnutie poradenstva a navrhovania opatrení z hľadiska ochrany kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov najmä pri :

a) plánovaní, organizácii práce a odpočinku vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest,

b) technológiách a látkach, ktoré sa používajú pri práci a ktoré môžu ohroziť zdravie,

c) ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce, ergonómii vrátane prostriedkov individuálnej ochrany a kolektívnej ochrany.

3. Ostatné činnosti PZS:

a) účasť na vypracúvaní a realizácii programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov,

b) účasť na výchove a vzdelávaní zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a o ochrane a podpore zdravia pri práci so zameraním na možné príčinné súvislosti akútneho, chronického poškodenia zdravia, ktoré sa prejaví v neskoršom období, špecifických zmien a nešpecifických zmien zdravotného stavu, ako aj na prevenciu pred týmito možnými nepriaznivými účinkami na zdraví.

Spôsoby vybavenia

1/ Oznámte nám Váš záujem rokovať pri osobnom stretnutí alebo e-mailom zašlite Vaše údaje.

2/ V prípade Vášho záujmu vypracujeme návrhzmluvy s cenami služieb podľa Vašich konkrétnych podmienok.

3/ Uskutočníme úvodné stretnutie spojené s obhliadkou Vašich pracovísk tímom pracovnej zdravotnej služby.

4/ Vykonáme dohodnutý výkon pracovnej zdravotnej služby analýzou pracovných činností a pracovnýchpodmienok zamestnancov, posúdenímzdravotných rizík pri práci a návrhom opatrení na odstránenie škodlivých účinkov na zdravie zamestnancov.

5/ Závery výsledkovVám predložíme v protokole zo vstupného zdravotno-hygienického auditu.