Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 22 zákona NR SR  č .124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov zabezpečujeme činnosť bezpečnotechnickej služby v rozsahu:

  • vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok v objektoch, priestoroch a na pracoviskách odberateľa,
  • vykonávanie vstupného a periodického školenia všetkých zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  • posúdenie rizika a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného prostredia a pracovného procesu na pracoviskách odberateľa,
  • vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (interné smernice, prevádzkové predpisy, . . .),
  • vedenie evidencie a registrácie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárii a porúch technických zariadení,
  • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so skutočným stavom,
  • predkladanie vedeniu spoločnosti pravidelne informácie o stave zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na jednotlivých pracoviskách,
  • komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostredia, hygieny práce,
  • zastupovanie právnickej osoby, alebo fyzickej osoby - podnikateľa pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
  • poradenstvo riešenia pracovných úrazov.