Civilná ochrana (CO)

Na úseku civilnej ochrany zabezpečujeme služby referenta CO:

 • vypracovanie dokumentácie CO, 
 • vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok zameraných na zabezpečenie civilnej ochrany, 
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičení civilnej ochrany,
 • spolupráca a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy, 
 • príprava a návrh opatrení pri zabezpečovaní ochrany zamestnancov a osôb, ktoré môžu byť ohrozené, 
 • spolupráca pri zriaďovaní a udržiavaní ochranných stavieb a prostriedkov varovania,
 • spolupráca pri vytváraní jednotiek a zariadení civilnej ochrany, ich akcieschopnosti a prevádzkyschopnosti, pri skladovaní nebezpečných látok alebo ich manipulácii,
 • spolupráca pri zabezpečovaní systému monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území,
 • poradenská činnosť.

Školenie

Zamestnancov

Účelom školenia je oboznamovať zamestnancov s požiadavkami civilnej ochrany:

 • oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami civilnej ochrany v objektoch a priestoroch objednávateľa,
 • výklad o nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti pre príslušné pracovisko, najmä o opatreniach na pracovisku, dokumentáciou pracoviska, zabezpečení civilnej ochrany pri technologických procesoch,
 • oboznámenie sa s rozmiestnením zariadení na vyvolanie poplachu, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov civilnej ochrany na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
 • spôsob vyhlasovania poplachu v právnickej osobe alebo v podnikajúcej fyzickej osobe a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku mimoriadnej udalosti.

Vedúcich zamestnancov

Účelom školenia vedúcich zamestnancov je:

 • oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami civilnej ochrany v objektoch a priestoroch objednávateľa,
 • oboznámenia sa s plánom evakuácie, plánom ukrytia, plánom vyrozumenia a organizáciou jednotiek CO,
 • výklad o nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti pre príslušné pracovisko, najmä o opatreniach na pracovisku, dokumentáciou pracoviska, zabezpečení civilnej ochrany pri technologických procesoch,
 • oboznámenie sa s rozmiestnením zariadení na vyvolanie poplachu, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov civilnej ochrany na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,
 • spôsob vyhlasovania poplachu v právnickej osobe alebo v podnikajúcej fyzickej osobe a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku mimoriadnej udalosti.

Referent civilnej ochrany

Referent civilnej ochrany havárií zabezpečuje:

 • podieľanie sa pri vypracúvaní a vedení dokumentácie 
 • dokumentácia o školení a odbornej príprave zamestnancov z civilnej ochrany, 
 • plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, 
 • plánov dopra,vného, zdravotníckeho alebo zásobovacieho zabezpečenia evakuácie 
 • plánu ubytovania evakuovaných osôb v obci,
 • spolupracovať a zastupovať pred orgánmi štátnej správy , 
 • poskytovať informácie obvodnému úradu a obcí, o možnom nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tie pravidelne aktualizovať
 • spolupracovať s krajským úradom, obvodným úradom a obcou pri riešení ochrany obyvateľstva 
 • pripravovať a navrhovať opatrenia pri zabezpečovaní ochranu zamestnancov a osôb, ktoré môžu byť ohrozené,
 • spolupracovať pri zriaďovaní a udržiavaní ochranných stavieb a prostriedkov varovania, 
 • spolupracovať pri vytváraní jednotiek a zariadení civilnej ochrany, ich akcieschopnosti a prevádzkyschopnosti 
 • pri skladovaní nebezpečných látok alebo ich manipulácii spolupracovať pri zabezpečovaní systému monitorovania územia, varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na ohrozenom území

Audit CO

Účelom auditu je komplexne a objektívne zistenie skutočného stavu a spôsobu zabezpečenia civilnej ochrany, stanovení opatrení a postupov pri odstraňovaní zistených nedostatkov, závad a kontrola plnenia požiadaviek vyplývajúcich so všeobecne záväzných právnych predpisov v organizácii. 

Vykonanie auditu začína dôslednou prehliadkou priestorov a objektov organizácie a pokračuje kontrolou spracovanej. 

Výsledkom auditu je podrobná správa obsahujúca vyhodnotenie aktuálnej úrovne zaistenia civilnej ochrany ako aj zistené nedostatky a návrhy na riešenie týchto nedostatkov. 

Samotný audit zabezpečí podrobný prehľad o stave civilnej ochrany vo Vašej organizácii a spolu s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov Vám pomôže pri ďalšom skvalitňovaní týchto oblastí podnikateľskej činnosti. 

Niekoľkoročná prax našich referentov a ich bohaté skúsenosti s kontrolami štátnych orgánov Vám pomôžu odhaliť slabiny, ktoré by Vás v prípade ich včasného nezaregistrovania mohli stáť sankcie alebo škody spôsobené mimoriadnou udalosťou.

Zákon č. 42/1994 Z.z. , 303/1996 Z.z. 532/2006 Z.z.

OBSAH:

 1. Zámer na realizáciu zabezpečenia ochrany obyvateľstva
 2. Výpis z hľadiska úloh v oblasti civilnej ochrany 
 3. Výpis z analýzy možností vzniku mimoriadnych udalostí na území obvodu a závery z analýz
 4. Metodika činnosti pri vzniku mimoriadnej udalosti
 5. Plán ochrany obyvateľstva
 6. Plán varovania a vyrozumenia obyvateľstva
 7. Dokumentácia prípravy na civilnú ochranu 
 8. Krízový štáb CO 
 9. Plán ukrytia