ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

V zmysle zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  zabezpečujeme:

a) analýzu reálneho stavu v odpadovom hospodárstve a návrh postupu a riešenia nedostatkov,

b) zabezpečenie Vašej činnosti v súlade s platnou legislatívou:

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

- zmluvný vzťah s oprávnenou odberateľskou organizáciou pre likvidáciu nebezpečných odpadov,

- havarijný plán pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi,

c) vypracovanie Identifikačných listov nebezpečných odpadov,

d) vypracovanie a zasielanie Sprievodných listov nebezpečných odpadov na príslušné inštitúcie,

e) priebežné vedenie evidencie o množstvách vyprodukovaných odpadov na Evidenčných listoch odpadov,

f) vypracovanie a zasielanie Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním,

g) vypracovanie interných predpisov na nakladanie a manipuláciu s odpadmi,

h) komplexné poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva,

i) zastupovanie odberateľa pri kontrolách zo strany Obvodného úradu životného prostredia, Slovenskej inšpekcie životného prostredia.